Referenciák

Pogány Gábor: Ruisz György

 Manapság, ezt a nemzetközi és a hazai cso­portos tárlatokon is egyre szembeötlőbben tapasztaljuk, a realista szemléletű, ábrázolni és közölni kívánó művészet kezdi visszanyer­ni súlyát, tekintélyét. Érdemes hát jobban odafigyelnünk azokra a művészeinkre, akik mindig következetesen kitartottak természet­elvű szemléletük mellett; akik tiszta lelkiis­merettel állhatnak a kérdés elé: „hát te hol voltál, amikor az ég zörgött?” Ruisz György azok közé tartozik, akik kitérők nélkül ma­kacs kitartással és szorgalommal haladnak életútjukon. 1940 és 1945 között tanult a Kép­zőművészeti Főiskolán, Szőnyi István növen­déke volt. Nem vált szolgai követőjévé, ké­pein sosem használt „Szőnyis” effektusokat, de soha nem is tagadta meg mesterét. Meg­tanulta tőle nemcsak a mesterség alapfogá­sait, hanem a téma tiszteletét, a maga-átadó beleélés képességét.

Ruisz György nem az ön­célú képkészítés szándékával, hanem a konk­rét élmény átélt feldolgozásával kezd festeni. Több mint húsz éve írta róla D. Fehér Zsuzsa a következő sorokat: „Alapélménye Somogyhoz köti, országbarangolás közben is azokat a motívumokat, látványokat keresi, melyek leginkább emlékeztetik otthoni környezeté­re.

Napjainkban, amikor oly gyakran láp a formai játék a tartalom helyébe, és olyan ritka a sok emberben rezonanciát ébresztő ér­zelem, Ruisz György igaz hangulatú képei­nek átélt valósága, közvetlensége, melegsége, hagyományaiban gyökerező emberi hozzáállása figyelmet érdemel.” E szavak akár ma is íródhattak volna. Az V. Dunántúli Tárlaton bemutatott Szalajka c. képe, bárha a téma földrajzilag távol esik tőlünk, épp a hozzáál­lás, a festésmód miatt oly kedves nekünk, mint az ez évi Tavaszi Tárlaton látott két balatoni képe, a Holdfénynél és a Horgászok. Első országos szereplése még főiskolai hall­gató korára esik: 1943-ban kiállították két festményét a Nemzeti Szalon XVIII. Tavaszi Szalonján. Már ott is az egyik somogyi té­májú volt: a Kőröshegy templom. A tájsze­retet, Somogyország és a Balaton vidék pat­rióta ábrázolása azonban nem pusztán öncé­lú vagy esztétizáló látványfestészetet ered­ményez Ruisznál. Képeit a konkrétan látot­takra alapozza, de gondos festői kompozíció­val alakítja. A Tavaszi Tárlaton látott, már említett Horgászok nem pusztán egy Balaton-parti zsánerjelenet, hanem az esetleges­ségeket elhagyva okszerűen szerkesztett fest­mény. Az égbolt, a horizont, a vízfelület pusztán jelzésszerű, festői kék felületekből áll össze, a meghatározó a horgászbotok, a stég egyeneseinek konstrukciója, és az így rendezett térbe helyezett két figura. Az ülő és az álló alak ellentétpárjával a pillanat izgalmát rögzíti.

Legutóbb a lellei Tóparti Galériában rendezett Dél-balatoni Tárlaton láthattuk tőle a Szentgyörgyhegyi jegenyesort. A képen a jól ismert vulkanikus hegy jellegzetes formáján kívül gondosan feltüntette a táj jellemző részleteit, a szőlő­ket, a Lengyeltóti présházat és a kápolnát. A fő meghatározó motívum mégis az, ami le­hetett volna esetleges: a néző szemét a kép középpontjába vezető fasor perspektivikus ritmusa, amely így szinte aláhúzza, kiemeli a mindenki által jól ismert részleteket.

Ruisz György következetesen folytatott festői pá­lyája mellett, de nem mellesleg, hanem azzal egyenértékű szilárdsággal folytatta művész­pedagógusi munkáját. Évtizedeken keresztül tanított a Táncsics gimnáziumban, s évtize­dekig egyik vezetője volt — ma is az — a Balázs János Képzőművész Körnek. Igen so­kan tőle kapták az első indítást a művésze­tek megismerése és művelése felé; egykori növendékei közül ma számosán a hazai mű­vészeti élet számottevő egyéniségei. A kétfé­le hivatás ellentmondásmentesen ötvöződött Ruisz György életében.

Kaposvári Műsor, 1985. augusztus